KURUMSAL

Tüzüğümüz

GÖRMEYENLERİ KORUMA DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

Tüzük Logo

BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1- DERNEĞIN ADI-MERKEZİ –KURULUŞ TARİHİ VE  AMBLEMİ:

Derneğin,

Adı                     :”Görmeyenleri Koruma Derneği”dir. Kısa adı “GÖRDER” dir.

Merkezi             : İzmir’dedir.

Kuruluş            : Dernek 15-03-1948’de İzmir’de kurulmuştur.

İkametgahı       : 332 sokak No:3/5  Karataş – Konak – İZMİR’dir.

Amblemi        : Daire içine alınmış mavi zemin üzerinde üçe kırılmış beyaz baston ve içerisindeki alanda kırmızı yazıyla dernek adının baş harflerinden oluşan GKD harfleri, altında lacivert renkle yazılmış dernek adı, kırmızı üç adet nokta, lacivert yazıyla yazılmış dernek merkezi ve kuruluş yılını ifade eden Kuruluş 1948 yazısından oluşmaktadır.

MADDE 2- DERNEĞİN AMACI ve ÇALIŞMA KONULARI:

1- Derneğimiz, görme özürlülerin her türlü sorunlarına demokratik, çağdaş, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı olarak çözüm getirmeyi, görme engellilerin yaş ve kabiliyetlerine göre eğitim ve öğrenimlerini, iş ve meslek sahibi olmalarını ve topluma yararlı hale gelmelerini sağlamak, kişileri körlükten koruyacak, körlüğü önleyici ve tedavi edici önlemleri almayı amaç edinmiştir.

2- Dernek diğer engellilerin yaş ve kabiliyetlerine göre eğitim ve öğrenimlerini, iş ve meslek sahibi olmalarını ve topluma yararlı hale gelmelerini sağlamak için olanakları ölçüsünde çalışmalar yapar. Bu doğrultuda ülkemizin her tarafında ve yurt dışında faaliyet göstererek;

a) Görme organı kaybının önlenmesi, görme özürlülerin tespit edilerek eğitim, rehberlik, rehabilitasyonsorunlarının çözülmesi, görme özürlüleri topluma tanıtmak ve toplumla kaynaştırılması amacıyla çalışmalar yapar.

b) Görme özürlülerin istihdam edilebileceği meslekleri araştırır, amacına uygun işyerleri açar, işletir, özürlülerin istihdamını yaygınlaştırmak amacıyla resmi ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yapar, her tür ortak projeler yürütür.

c) Görme özürlülerin ihtiyaç duydukları araç ve gereçlerin sağlanması için satın alma, üretim, ithal, vb. yöntemlerle çalışmalarda bulunur.

ç) Görme özürlülerin ekonomik, kültürel ve sportif ihtiyaçlarının giderilmesi için yurt, pansiyon, stüdyo, matbaa, kütüphane, lokal, kamp, misafirhane, yardımlaşma sandığı, vakıf, iktisadi işletme, şirket, rehabilitasyon merkezi, sosyo-kültürel tesis, eğitim merkezi, dershane vb kurar, devralır, işletir. Kurulmuş olanlarla ortaklık yapar.

d) İhtiyaç sahibi görmeyen öğrenci ve işsizlere eğitim ve sosyal amaçlı, ayni ve nakdi yardımlar, karşılıksız burs verir, okul araç ve gereç yardımı yapar.

e) Görmeyenlerin hukuki, sosyal, ekonomik, kültürel ve rehabilitasyon sorunlarına öncelik vererek her türlü sorunlarına yönelik rasyonel çözüm önerileri getirir, her türlü çalışmayı yürütür.

f) Çeşitli yöntemlerle sesli, yazılı, kabartma vb. çeşit olarak süreli ve süresiz yayını çıkarır ve yayınlar.

g) Özürlülüğün önlenmesi, özürlülerin ortak sorunlarının çözümü, özürlülerin eğitim ve istihdamı, kaynakların etkin ve verimli kullanılması için diğer özürlü gruplarına ve tüm halka da yönelik çalışmalarda bulunur, hizmetler yapar. Bu hizmetlerin içinde eğitim, öğretim, mesleki kurslar, bunlara yönelik servis hizmetleri de yer alır.

ğ) Benzer amaçlı faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapar, ortak projeler yürütür.

h)Dernek, gelirleri oranında sağlık, doğum, ölüm, evlenme, giyecek, yiyecek, yakacak, tedavi, sünnet ve gözlük v.b. gibi bilumum yardımları yapar.

I)Kimsesiz ve bakıma muhtaç olanları devletin veya yerel yönetimlerin bakım evlerine yerleştirir.

i) İş atölyeleri ve korumalı işyerleri ihdas etmek suretiyle görme engellilerin alınterleri ile geçimlerini sağlamalarına yardımcı olur. Ürettikleri malları sergiler, pazarlar.

j)Görme engellilerin emekleri karşılığı hayatlarını kazanabilmeleri için alanında eğitim görmüş veya özel olarak yetiştirilmiş müzisyenlerden oluşan müsamere, tiyatro ve konser kolları kurar, bu kollarla okul, askeri birlik, kamp, site ve her türlü eğlence yerlerinde kültürel etkinlikler, konserler tertipleyerek gelir sağlar.

k) Körlüğün nedenleri, tedavisi ve önlemleri hakkında tıbbi bilgiler toplar ve yayar. Bu konuda konferans ve seminerler tertip eder, benzeri çalışmaları destekler.

l) körlük sorunları ile ilgili özel ve tüzel kuruluşlarla bilimsel ve eğitici çalışmalar yapar.

MADDE 3- KURUCULAR Derneğin kurucuları aşağıda gösterilmiştir.

ADI SOYADI              MES. ve SAN.            İKAMETGAHI                  UYRUĞU

Saffet Turan               Tüccar                        Kr.tina Fevziye s.13               T.C.

Fevzi Dokuzeylül        Baharatçı                    137 sk. No.2                           T.C.

Kemal Kunter             Yağcı                          Karşıyaka Selimi s.17            T.C.

Süleyman Akyörük     Tüccar                        İnönü c. 238 s.18                   T.C.

Abdi Göbekli               Zahireci                      Hatay c. N.                             T.C.

Hüseyin Dinar             Tüccar                        574 s. No:327                         T.C.

Hulusi Kocaherzem    Kömür müd.               Atatürk c. N.408                     T.C.

Behçet Akman           Memur                        Atatürk c. N.127/C                T.C.

Şerif Gürol                  İş Bul. Müd.                1696 s. N.61                           T.C.

Sebahattin Şenocak   Radyocu                     İnönü c. N.2 D.2                     T.C.

Mustafa Ayuz             Kunduracı                   1297 s. N.9                             T.C.

Şefif Güzelizmir          Baharatçı                    İnönü C. N.11                        T.C.

Fethiye Akgül             Öğretmen                   405 S. N.20                            T.C.

Atilla Ortaç                 İş Bul. Aj.                    Mesudiye C. N.25                  T.C.

Şevket Eriş                 Memur                        1280 S. N.10                          T.C.

Hamdi Karaçivi           Y.T.Ok.Müd.               İsmetpaşa Bul. N.18              T.C.

A.Rıza Ülkener           Öğretmen                   Dumlupınar s.N.14                T.C.

Kemal Tanrıkulu         Öğretmen                   1279 s. N.25                          T.C.

Ali Gönlüğür                Zahireci                      945 S.N.45                             T.C.

Ahmet Çakıroğlu         Zahireci                      İnönü C. N.456                       T.C.

Mustafa Tuna             Zahireci                      Arap Fazıl Mekke Yok.           T.C.

Nuri Tanık                   Zahireci                      839 s. N. 39                            T.C.

Hamdi Akay                Öğretmen                   Şamlı s. N.28                         T.C.

Cihat Aksel                 Radyocu                     938 S. N.28                            T.C.

Ahmet Özer                Tüccar                        1284 S. N.3                            T.C.

Cevdet Ergenekon     Memur                        1468 S. N.15                          T.C.

Sedat Yeter                Tütüncü                      1467 S. N.5                            T.C.

Hasan Özçelikler        Tüccar                         Beyler S. N.33                       T.C.

L. Akman                    Tüccar                        Atatürk C.N.127/3                  T.C.

Rafet Sabuncu           Tüccar                        1331 S. N.16                         T.C.

İKİNCİ KISIM
ÜYELİK

MADDE 4- ÜYELİK: Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını dolduran ve üyeliğinde yasal sakınca bulunmayan gerçek kişiler derneğe asli veya fahri üye, tüzel kişiler fahri üye olabilir. Ancak genel merkezde kayıtlı bulunan asli üyelerin yarıdan bir fazlasının görme özürlü olması zorunludur.

 MADDE 5- ÜYE OLMA ESASLARI:

ASLİ ÜYE: Tüzüğün 4. maddesi ve ilgili mevzuatlarda konulmuş şartları taşıyan, 5,00.-(Beş) TL giriş aidatı ile 5TL (beş) TL yıllık aidatını ödemeyi taahhüt eden, gerçek kişiler yönetim kuruluna dilekçe ile başvurur. Dilekçeye; Görme özür durumunu gösterir belge, nüfus cüzdanı sureti, ikametgah ilmuhaberi, iki adet vesikalık fotoğraf eklerler.  Aidat yıllıktır. Üyelik başvurusu yönetim kurulunun ilk toplantısında değerlendirilip karara bağlanır ve müracaatçıya bildirilir.

Şube yönetim kurulunca üyeliği kabul edilen başvuru sahibine ait bilgiler şube üye kayıt defterine işlenerek 20 gün içerisinde Genel Merkeze bildirilir. Bildirim tarihini takip eden Genel Merkez Yönetim Kurulunun ilk toplantısında şubeye kayıt edilen üyelerin ilgili mevzuat açısından engeli bulunup bulunmadığı görüşülerek Merkez üye kayıt defterine kaydedilir. Yapılan işlem 30 gün içerisinde ilgili şubeye bildirilir.

Üyeliği Genel Merkez Üye Kayıt Defterine kaydedilen üye, Genel Merkez ve bulunduğu bölgedeki şubenin üyesi sayılır. Bölgesinde şube bulunmayan üye Genel Merkez üyesi olarak kalır. Şube, Genel Merkez üyesi olan ve bölgesinde ikamet eden üyeyi şube üyesi kabul eder.

FAHRİ (ONURSAL) ÜYE: Derneğe faydalı olan, fahri üye olmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerdir. Bu payeyi yönetim kurulu verir. Fahri üyeler isterlerse genel kurula katılabilirler, fakat oy kullanamazlar. İsterlerse aidat ödeyebilirler. Fahri üye olmak isteyenler bir dilekçe ile müracaat ederek, başvuru belgesine gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti, ikametgâh ilmühaberi ve iki adet vesikalık fotoğrafını, tüzel kişiler imza sirküleri ve kuruluşlarını tanıtıcı raporu eklerler.

MADDE 6- ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

HAKLARI: Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her asli üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üyeler, oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Üyeler oy kullanma haklarını bir başkasına devredemezler.

YÜKÜMLÜLÜKLERİ: Dernek üyeleri taşıdıkları sıfatları ne olursa olsun bulundukları her kademede derneğin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamaktan sorumludur.

MADDE 7- ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

ÜYELİKTEN ÇIKMA (İSTİFA) : Her üye istifa hakkına sahiptir. Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir.

İHRAÇ:

a) Tüzük, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına aykırı hareket edenler,

b) Demek çalışmalarını engelleyici faaliyetlerde bulunanlar veya dernek çalışmalarını şahsi menfaat ve amaçlarına alet etmek isteyenler,

c) Üyeler arasındaki birlik ve ahengi bozucu davranışlardan kaçınmaları için yapılan uyarılara rağmen vazgeçmeyenler,

ç) Yetkili ve ilgili organın kararı olmadığı halde derneği sorumluluk altına sokanlar ve derneğe zarar verenler,

d) Üyelik aidatını yapılan tebligata rağmen bir ay içerisinde ödemeyenler, doğrudan yönetim kurulu kararı ile diğer durumlarda veya karakteri dernek tüzüğü, bulunduğu görevin sorumluluğu ile bağdaşmadığı disiplin kurulu tarafından belirlenerek uyarılanlar, buna rağmen durumlarını düzeltmeyenler disiplin kurulunun teklifi, yönetim kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Üyelikten çıkarmayı gerektiren bir olay karşısında disiplin kurulu olayın kendilerine intikalinden itibaren iki ay içersinde incelemeyi bitirmek zorundadır.

DÜŞME: a) Vefat edenler,

İhraç ve düşme kararları, vefat hali dışında karar tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgililere tebliğ edilir. İtiraz, genel kurulca sonuçlandırılır.

Yukarıdaki şekillerden herhangi biriyle üyelikten ayrılan kimse derneğe ait mal ve alacakları teslim etmekle yükümlüdür. Ayrılan kişinin derneğe ödediği aidat, bağış vb. şeyler geri ödenmez.

ÜÇÜNCÜ KISIM
DERNEK ORGANLARI

 MADDE 8- DERNEĞİN ORGANLARI:

             Derneğin organları şunlardır:

(1) Genel kurul

(2) Yönetim Kurulu

(3) Denetleme Kurulu

(4) Merkez Disiplin Kurulu

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL KURUL

 MADDE 9- GENEL KURULUN OLUŞUMU: Şube genel kurulları, şubede kayıtlı bulunan ve asli üyeliği kesinleşenlerden oluşur. Genel Merkez genel kurulu, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan asil üyeler ile şubelerde üye bulunan, evrakları genel merkeze tüzüğün 5. Maddesi esaslarına göre gönderilmiş ve kaydı yapılmış kişilerden oluşur. Her üyenin genel kurula katılma, seçme ve seçilme hakkı vardır.

MADDE 10- GENEL KURUL TOPLANTI ZAMANI: Genel Merkez Genel Kurulu İzmir’de üç yılda bir Eylül ayı içerisinde çağrıya yetkili organca tespit edilen gün, yer ve saatte önceden ilan edilerek olağan olarak toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa en az bir hafta en çok iki ay içerisinde çağrıya yetkili organın belirleyeceği gün, yer ve saatte ikinci toplantı yapılır. İkinci toplantıda çoğunluk şartı aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılacak üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden 1/5’ inin (beşte birinin) yazılı başvurusu üzerine yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağırmazsa üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Şubeler olağan genel kurullarını genel merkez olağan genel kurulundan en az iki ay önce tamamlamak zorundadır.

MADDE 11- GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ: Genel Kurulu toplantıya çağırma işini yönetim kurulu yapar. Bunun için önce, toplantıya katılma hakkı olan üyelerin bir listesini hazırlar. Sonra toplantı günü, saati, yeri ve gündemini mahalli bir gazetede en az 15 gün önceden ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle üyeleri toplantıya çağırır. Bu ilanda çoğunluk sağlanamaması halinde nerede ve ne zaman tekrar toplanılacağı açıkça belirtilmelidir. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. İlk toplantı için yapılan bütün işlemler ikinci toplantı içinde aynen yapılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Şubeler genel kurula katılacak üyelerin listesini ve genel kurul tarihini bir ay önceden Genel Merkeze bildirirler. Şube ve genel merkez kayıtlarının farklı olması durumunda Genel Merkez kayıtları geçerli sayılır.

 MADDE 12- GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ: Genel Kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Delegeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlarla genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmazlar. Bu kişiler ve delege olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı dernek başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca durum tespit tutanağı düzenlenir.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Demek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda oy kullanan delegelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul gündemindeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her delegenin bir oy hakkı vardır, delege oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan heyeti tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler dernek başkanına teslim edilir. Dernek Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna en geç üç gün içinde teslim etmekle sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75. maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

MADDE 13- TOPLANTI YETER SAYISI: Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk şartı aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 14- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ: Genel Kurul derneğin en yüksek ve en yetkili karar organıdır. Görevleri şunlardır:

a) Dernek organlarını seçmek,

b) Tüzükte değişiklik yapmak,

c) Yönetim ve denetleme kurulu faaliyet raporlarını, gelir gider hesapları ve bilânçoları görüşmek ve ibra etmek,

ç) Tahmini Bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek,

d) Taşınmaz mal alım ve satımlarıyla ilgili yönetim kuruluna yetki vermek,

e) Genel kurul gündeminde değişiklik yapmak,

f) Yönetim Kurulu kararına yapılan itirazları sonuçlandırmak,

g) Derneğin, federasyon, vakıf, birlik, platform gibi kuruluşlara katılmasına, ayrılmasına karar vermek, bu kuruluşların tüzükleri, tasarrufları hakkında karar vermek veya bu konularda yönetim kuruluna yetki, görev ve talimat vermek,

ğ) Gerekli izinleri alarak uluslar arası faaliyette bulunmaya veya yurt dışında aynı amaçlı kuruluşlara üye olmaya, bunlardan ayrılmaya karar vermek ve bu konularda yönetim kuruluna yetki, görev ve talimat vermek,

h) Dernek ile ilgili her konuda yönetim kuruluna tavsiye ve tekliflerde bulunmak, talimat vermek.

ı) Derneğin feshine karar vermek.

i) Mevzuatın ve tüzüğün verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

j)Üst kurul delegelerini seçmek.

k)Şube, temsilcilik açılmasına, kapatılmasına karar vermek, bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek.

Şube Genel Kurulları yukarıda belirtilen görev ve yetkilerden b, d, g, ğ, ı, k bentlerinde düzenlenmiş olanları kullanamaz. Şube genel kurullarının seçeceği üst kurul delegeleri genel merkez delegeleridir.

MADDE 15- OY KULLANMA USULÜ VE KARAR YETER SAYISI: Genel Kurul, kararlarını toplantıya katılanların oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde oylama tekrarlanır. Tüzük değişikliği için birinci toplantıda üyelerin 2/3’ünün hazır bulunması şarttır. Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda yönetim ve denetleme kurulları üye sayısının toplamının iki katı kadar üyenin bulunması zorunludur. Derneğin tüzüğü toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün oyu ile değiştirilebilir. Oylama, organların seçimi

dışında açık oyla ve el kaldırma suretiyle, divan heyeti gerekli gördüğü takdirde veya genel kurul kararı oluşması halinde isim okunarak yapılır.

İKİNCİ BÖLÜM
YÖNETİM KURULU

MADDE 16- YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE SEÇİMİ: Genel Merkez Yönetim Kurulu 1 Başkan ve 6 üyeden oluşur. Ayrıca 5 yedek yönetim kurulu üyesi seçilir. Şube Yönetim Kurulu 1 Başkan, 6 üyeden oluşur. Ayrıca 5 yedek üye seçilir. Seçimler liste usulü ile ve gizli oyla üç yıl için yapılır. Başkan, Genel Kuruldan unvanlı olarak, yönetim kurulu ve diğer organlarda yer alacak kişilerle birlikte seçilir. Her listenin farklı biçimlerde hazırlanmış, geometrik şekillerden oluşan oy pusulası olabilir. Herhangi bir şekilde üzerinde değişiklik, karalama, çizme vb. işlem yapılan oy pusulası ve listesi geçersizdir. Seçim ve sayım işlemini divan yürütür ve liste sahipleri isterse oyların tasnif ve sayımı aşamasında birer gözetmen bulundurabilir. Asil üyeliklerde boşalma oldukça sıradaki yedek üye çağrılır. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedekler de göreve getirildiği halde üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. Yeni teşkil edilen Yönetim Kurulu eskisinden kalan süreyi tamamlar. Toplantı davetinin yapılmaması halinde bir üye mahalli sulh hukuk mahkemesine başvurarak genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

MADDE 17- YÖNETİM KURULLARI ARASINDA DEVİR TESLİM İŞİ: Yönetim kurulu seçimini takip eden en geç üç gün içinde, eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri dernek merkezinde bir araya gelerek aralarında devir teslim işlemlerini yaparlar. Devir teslim tutanağını eski yönetim kurulu hazırlar. Tutanağa geçirilenler kontrol edildikten sonra eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri tarafından (devredenler) ve (devralanlar) başlıkları altında ad ve soyadları belirtilmek suretiyle imzalanır.

Devir teslim tutanağında derneğin tutmaya veya saklamaya mecbur bulunduğu defterler ile banka hesap defterleri, makbuzlar, kıymetli evrak ve demirbaş eşyanın cins, miktar, adet, sahife, para ve tarih itibariyle son durumlarını gösteren lüzumlu bilgiler ve sair özellikler yer alır. Devir teslim tutanağının bir nüshası karar defterine iliştirilir, bir nüshası dernekteki dosyasına konur. Uhdesinde devir ve teslim edilecek eşya, evrak ve para bulunan ilgiliye de devir teslim tutanağının bir nüshası verilir. Yönetim Kuruluna yeniden seçilenler de iki başlık altında da tutanağı imzalarlar.

MADDE 18- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV DAĞILIMI: Genel Kurulda seçilen yönetim kurulu üyeleri seçimleri takip eden yedi gün içinde demek merkezinde toplanarak kendi aralarında başkan dışındaki üyelerin görev dağılımını yaparlar. Görev dağılımında öncelikle başkanın görüşleri değerlendirilir.

Genel Merkez Yönetim Kurulu;

 • Genel Başkan,
 • Genel Başkan Yardımcısı,
 • Genel Sekreter,
 • Mali Sekreter,
 • Teşkilatlandırma, Basın – Yayın ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri
 • Eğitim-Kültür-İstihdam-Rehabilitasyon ve Hukuk İşleri Sekreteri,
 • Sağlık, Spor, Sosyal Faaliyetler Sekreteri’nden oluşur.

Şubelerin Yönetim Kurulu;

 • Şube Başkanı,
 • Şube Başkan Yardımcısı,
 • Şube Genel Sekreteri,
 • Şube Mali Sekreteri,
 • Şube Teşkilatlandırma, Basın – Yayın Sekreteri,
 • Şube Eğitim-Kültür-İstihdam-Rehabilitasyon ve Hukuk İşleri Sekreteri,
 • Şube Sağlık, Spor, Tanıtım, Sosyal Faaliyetler Sekreterinden oluşur.

 

MADDE 19- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI: Genel Merkez yönetim kurulu olağan olarak ayrı bir davete gerek kalmaksızın iki ayda bir, ayın ilk Cumartesi günü saat 10.30’da aksi kararlaştırılmadığı sürece dernek merkezinde kendiliğinden toplanır. Toplantı günü iki ayı geçmemek üzere yönetim kurulunca ileri bir tarihe alınabilir.

Yönetim kurulu olağanüstü olarak da başkanın veya üç yönetim kurulu üyesinin istemi ve başkanın çağrısıyla toplanır.  Yönetim Kurulu asil üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır, hazır bulunanların salt çoğunluğuyla karar alır.

Mazeretsiz ve izinsiz olarak bir yılda üst üste iki olağan toplantıya veya bir yılda toplam üç olağan toplantıya katılmayan yöneticilerin yönetim kurulu üyelikleri kendiliğinden düşer. İstifa eden veya üyeliği düşerek istifa etmiş sayılan üyenin yerine genel kurulca seçilmiş sıradaki yedek üye yazılı olarak çağrılır.

Şube yönetim kurulları  yukarıdaki usul ve esaslara göre her ay, yönetim kurulu görev dağılımının belirlendiği toplantıda kararlaştıracağı, gün ve saatte aksi kararlaştırılmadıkça şube merkezinde toplanır. Yukarıdaki usul ve esaslara göre kararlarını alır.

MADDE 20- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ: Yönetim kurulu, derneğin en yüksek idare organıdır ve genel kurula karşı sorumludur. Yönetim kurulu, derneğin bütün idari işleri ile ilgili kararları alır, uygular ve sonuçlandırır. İdari ve kanuni işler ile gerçek ve tüzel kişilere karşı derneği yönetim kurulu temsil eder veya ettirir. Bu görevi bir veya birkaç kişiye verebilir. Kararları uygular. Üyeler yönetim kurulu kararları dışındaki faaliyetlerinden şahsen sorumludur. Görev ve yetkileri şunlardır:

a) Dernek çalışmalarının tüzüğe, genel kurul kararlarına ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülebilmesi için gerekli kararları almak, ilgili birimlere talimat vermek ve denetlemek,

b) Üyelik başvurularını görüşerek karara bağlamak,

c) Genel Kurulca verilen yetki çerçevesinde amaca uygun taşınmaz mal almak, satmak, kullanmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, işletmeye vermek, ipotek etmek, ipotekleri fek etmek, arsa ve araziler üzerine dernek adına tesis yapmak, yaptırmak, her türlü bağış kabul etmek, bağışta bulunmak,

ç) Tüzük değişikliklerini hazırlayarak genel kurula sunmak,

d) Amaca uygun taşınır mal almak, satmak, her türlü bağışı kabul etmek, bağışta bulunmak, kullanılamayacak durumda olanları kayıttan düşmek,

e) Genel kurul gündemini hazırlamak ve toplantıya çağırmak,

t) Körlük problemlerini azaltacak, eğitim ve öğretimlerini kolaylaştıracak, alet, cihaz ve malzemeleri temin etmek veya ettirmek,

g) Derneğin yıllık ve üç yıllık çalışma raporlarını, çalışma programını, bütçesini, bilançolarını, gelir- gider hesaplarını hazırlayıp genel kurula sunmak,

ğ) Görmeyenlerin imal ettikleri veya sair suretle meydana getirdikleri eserlerin tanıtılmasında ve pazarlamasında yardımcı olmak,

h) Gerekli görülen hususlarda komisyonlar ve danışma kurulları oluşturmak, görevliler ya da danışmanlar atamak, azletmek,

ı) Genel Kurul Kararları doğrultusunda temsilcilik açmak, kapatmak, temsilcileri görevden almak ve geçici temsilci atamak, şubelerin, temsilciliklerin çalışmalarını, bütçe ve programlarını incelemek, genel denetimlerini yapmak,

i) Mevzuatın engel olmadığı hallerde  tesis,  yurt,  pansiyon,  stüdyo,    matbaa,

kütüphane, lokal, kamp, misafirhane, vakıf, iktisadi işletme, şirket, eğitim merkezi, rehabilitasyon merkezi, sosyo-kültürel tesis vb.’lerini açmak, kapatmak, devralmak, ortak olmak, işletmek,

j) Zorunlu ve yardımcı defter kayıtlarını tutmak ve muhafaza etmek,

k) Dernek yararına eşya piyangosu, yardımlaşma pulu basımı  vb. ile mevzuatın izin verdiği  her türlü gelir getirici kampanya ve organizasyonlar düzenlemek,

1) Görmeyenler ve problemleri ile ilgili yayınlar hazırlamak, kitap, broşür, ajanda, takvim vb. dokümanlar bastırmak veya basmak,

m) Personel istihdam etmek, görevlerine son vermek, hizmet talimatlarını hazırlamak,

n) Yasalar çerçevesinde faaliyetlerin profesyonelce yürütülmesi için gerekli hazırlık ve uygulamalar yapmak,

o) Dernek çalışmalarıyla ilgili her çeşit harcamaya karar vermek

ö) Dernek yararına seminer, sempozyum, panel, konser, kermes, gezi, spor müsabakaları vb.’ lerini düzenlemek, düzenlenenlere katılmak,

p) Mevzuatın ve tüzüğün gerektirdiği diğer görevleri yapmak,

Yönetim Kurulu, yukarıda bahsi geçen görev ve yetkileri direk veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi vasıtasıyla  kullanabilir. Yönetim Kurulu müzakere ettiği her konuyu tarih ve sıra numarasıyla karar defterine yazar. Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu kararlarını aşan veya bunların dışındaki faaliyetlerden şahsen sorumludurlar.

Şube yönetim kurulları ç,ı,n şıklarında bahsi geçen yetkileri kullanamazlar.

MADDE 21- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
GENEL BAŞKAN: Genel Başkan yönetim kuruluna başkanlık eder. Derneği idari ve kazai mercilerle gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder veya ettirir. Derneğin en üst yöneticisidir. Yönetici ve personelden izahat alır, talimat verir. Derneğin ita amiridir. Dernekteki bütün büroların amiri olup bağlı şubeler dahil her türlü çalışmaları denetim ve tetkike yetkilidir. Dernek adına basın toplantısı yapmak ve beyanatta bulunmak yetkisi başkana aittir. Mali konularda mali sekreter ile, idari konularda genel sekreter ile evrakı imzalar. Derneğin bütün işlerinin düzenli, zamanında ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Gerektiğinde derneksel amaçlar doğrultusunda üzerinde avans bulundurabilir. Sadece üzerinde bulunan avansın hesabını verir.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: Genel Başkan Yardımcısı, genel başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet eder. Genel Başkanın ve yönetim kurulunun vereceği diğer görevleri yerine getirir.

GENEL SEKRETER: Genel Sekreter derneğin bütün idari yazışma ve faaliyetlerini düzenler, yönetir, kayıt ve dosyalarını tutar. Derneğin yazı işlerinden her çeşit evrak ve malzemelerinin muhafazasından sorumludur. Gelen evrakı alır, giden evrakı gönderir ve yapılan işlemler hakkında her yönetim kurulu toplantısında bilgi verir, üyeleri aydınlatır, idari yazışmalarda başkanla birlikte imza atar. Dernek içi hizmetlerle ve üyelerle olan münasebetlere ait yazışmaları, cezalar ve üyelikten çıkarmalar hariç tek imza ile yapabilir. Genel kurul gündeminin taslağını hazırlar ve yönetim kurulu üyelerinin tetkikine sunar, ayrıca diğer sekreterliklerin görevleri dışında kalan bütün işleri yürütür.
MALİ SEKRETER: Mali sekreter derneğin bütün mali işlerini düzenler ve yürütür.

Gelirlerin tahsili, giderlerin yapılması, makbuz ve defter kayıtlarının tutulması, ilgili evrakın muhafazası mali raporların hazırlanması mali sekreterin görevleri arasındadır. Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda başkan ve yönetim kurulunca harcamalar yapılabilir. Yetki alınmadan yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu olağan toplantısında karara bağlanır. Derneğin  paraları  bankalarda  dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaplardan para çekmek, para havale etmek, mali konularla ilgili yazışmalar başkan ve mali sekreterin müşterek imzası ile yapılır. Mali sekreter dernek harcamalarında ve mali yazışmalarında yönetim kurulu ve genel kurul kararları ile mevzuat hükümlerinin uygulanmasını sağlar. Dernek kasasında derneğin aylık cari giderlerinden fazla para bulunduramaz. Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir. Dernek adına kimlerin bağış toplayabileceğini tespit eder ve yönetim kuruluna sunar. Harcamalara ilişkin bilgileri ilk yönetim kurulu toplantısına sunar. Bağlı birimlerin denetimini yapar.

TEŞKİLATLANDIRMA BASIN–YAYIN VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEKRETERİ: Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt dışında örgütleyici faaliyetlerde bulunur. Avrupa Birliği ve dernek ilişkileri bakımından gerekli projelerin hazırlanmasında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapar. Ülke bazında örgütleyici faaliyetlerde bulunur. Üye başvurularını inceler, üye kayıt defteri ve bu konudaki yardımcı defter ve çizelgeleri tutar. Şube ve temsilcilik açma tekliflerini inceler, teklifleri ilgili dernek organlarına sunar. Şubelerle koordinasyonu sağlar. Hazirun cetvellerini  hazırlar. Derneğin tanıtımını sağlamak amacıyla kitle haberleşme kuruluşlarıyla irtibat kurar, basın toplantıları düzenler, derneği tanıtıcı broşür, dergi, gazete, kaset çıkarılması vb. faaliyetleri yürütür.

EĞİTİM–KÜLTÜR -İSTİHDAM- REHABİLİTASYON VE HUKUK İŞLERİ SEKRETERİ: Görme engellilerin meslek sahibi olmalarını amaç edinen kurslar düzenler, resmi ve özel kuruluşlarla görmeyenlerin istihdamı konusunda temaslarda bulunur. İstihdam olanaklarını araştırır, istihdamlarına yardımcı olur. Görmeyenlerin eğitimi, rehabilitasyonu, kendi kendine yeten bireyler haline gelmesi, kültür seviyesinin yükseltilmesi amacından hareket ederek bilumum faaliyetlerde bulunur. Özürlülere ait mevzuatı tarar, önerilerde bulunur. Özürlülere eşit hak ve olanaklar sağlamaya engel mevzuatın iptaline yönelik girişimler yapmak için yönetim kuruluna önerilerde bulunur. Derneğe karşı açılmış veya derneğin açacağı davaları izler, yönetim kuruluna rapor verir.

SAĞLIK, SPOR, TANITIM, SOSYAL FAALİYETLER SEKRETERİ: Görme kaybına yol açan etkenlerin önceden tespiti, ortadan kaldırılması amacıyla göz taraması, görme yeteneğinin tekrar kazanılmasına yönelik gerekli tedavilerin yapılmasıyla ilgili çalışmalar yapar. Teşkilatlandırma, Basın-Yayın Ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri ile birlikte derneği tanıtıcı, derneğe gönül veren insanları kaynaştırıcı, derneğe gelir getirmeyi amaçlayan faaliyetleri ile diğer sekreterliklerin görevi dışında kalan tüm sosyal faaliyetleri yürütür.

Şube yönetim kurulunda yer alan ve tüzüğün 18. maddesinin ilgili bölümlerinde tanımlanan sekreterlikler bu maddede düzenlenen görev ve yetkileri şube adına kullanırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DENETLEME KURULU

MADDE 22- DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU: Denetleme Kurulu, genel kurulca liste usulü ile üç yıllığına seçilen beş asil üç yedek üyeden oluşur. Seçimi takip eden otuz gün içinde kendi aralarında toplanarak bir başkan, bir üye ve bir sekreter seçerler.

MADDE 23- DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ: Denetleme Kurulu;

a) Derneğin ve gerektiğinde şubelerin bütün hesaplarını gelir ve giderlerini, bunlarla ilgili makbuz, evrak vb. lüzumlu belgeleri,

b) Harcamaların yönetim kurulu kararı ile mevzuata uygunluk derecesini,

c)Demirbaş eşyanın ve malzemenin durumunu, envanter kayıtlarını,

ç) Bankalardaki ve kasadaki paralarını,

d) Derneğin tutmak zorunda olduğu defter, dosya ve evrakları en az yılda bir denetler.

Tespit ettiği aksaklıkların düzeltilmesi için raporunu yönetim kuruluna, dönem sonunda genel kurula sunar. Denetleme raporlarının bir nüshasını denetleme raporları

adlı dosyada muhafaza eder. Yönetim Kurulu ve diğer kurullar ile bütün personel denetleme kurulunun yaptığı araştırmalara yardım etmek, gerekli belgeleri temin etmekle yükümlüdür. Denetleme kurulu lüzum gördüğü zaman mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde yönetim kurulundan genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmasını talep edebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MERKEZ DİSİPLİN KURULU

MADDE 24- MERKEZ DİSİPLİN KURULU: Disiplin kurulu, genel merkez genel kurulunca liste usulüyle üç yıllığına seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Üyeler seçilmelerini takip eden otuz gün içerisinde toplanarak bir başkan, bir üye ve bir sekreter seçerler.

MADDE 25- MERKEZ DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ: Disiplin kurulu, yönetim kurulundan veya doğrudan kendisine intikal eden disiplin konularını inceler ve konu hakkında yönetim kuruluna görüş sunar. Yönetim Kurulu, disiplin kurulunun istediği bilgileri ve belgeleri sağlar. Disiplin Kurulu, inceleme sonucunu yönetim kuruluna bildirir. Yönetim kurulu disiplin kurulundan gelen görüşün de dikkate alarak karar verir. Yönetim kulunun vereceği cezalar yazılı uyarma ve üyelikten çıkarmadır. Uyarma cezası, yönetim kurulunun tasdiki ile kesinlik kazanır. Aynı üyeye aynı konuda iki uyarıdan sonra üyelikten çıkarma cezası verilir. Uyarma cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde yönetim kuruluna, yönetim kurulu kararları aleyhine de otuz gün içerisinde genel kurula itiraz etme hakkı üye yönünden açıktır. Genel Kurula yapılacak itiraz dilekçeleri de yönetim kuruluna verilir. Bu dilekçeler verildikleri tarihten sonraki ilk genel kurul toplantısının gündeminde ele alınır. Disiplin kurulu, kendilerine intikal eden konuyu en geç iki ay içinde objektif olarak inceleyerek yönetim kuruluna görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
MALİ HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM
GELİRLER

MADDE 26- GELİRLER: Derneğin gelirleri şunlardır:

a) Her nevi menkul ve gayrimenkul mal ve eşya bağışları ile bunların kira ve satışından elde edilen gelirler ile her türlü bağış ve yardımlar,

b) Üyelerin ödeyeceği aidatlar,

c) Devlet yardımları, resmi ve özel kuruluşlardan sağlanacak sair yardımlar,

ç) Şube yıllık toplam brüt gelirinden ayrılacak % 10 genel merkez payı,

d) Dernekçe tertip edilecek balo, kermes, çay, yemek, eğlence, müsamere,

konser, spor faaliyetleri gibi çalışmalar ve sair sosyal faaliyetlerden sağlanacak çeşitli gelirler,

e) Piyango, broşür, takvim, kitap, dergi, gazete gibi muhtelif yayınlardan ve bunlara verilecek ilanlardan sağlanacak gelirler,

f) Faizler ve kiralardan elde edilen gelirler, menkul kıymetlerden sağlanan paylar,

g) Üyelerin eser imalatlarından sağlanacak gelirlerden alınan paralar,

ğ) Düzenlenecek organizasyonlarda dağıtılacak pul, rozet ve sergilerden elde edilecek gelirler

h) Dernekçe açılan veya kurulan atölye ve iş kollarından sağlanan gelirler,

ı) Diğer kaynaklardan elde edilecek gelirler,

i) 2860 sayılı Yardım Toplama Yasasında belirtilen usullerle sağlanacak gelirler,

j) İktisadi işletme, şirket, vakıf vb. ticari faaliyet gelirleri.

İKİNCİ BÖLÜM
GİDERLER

MADDE 27- GİDERLER:

A- Personel Giderleri

Aa) Ücretler.

Ab) Yolluklar,

Ac) Avans ve harcırahlar,

Aç) Sosyal yardımlar, pirim ve ikramiyeler,

Ad)Vergi ve sigorta pirimleri

B- Tahsilat Karşılığı Ücretler

C- İdari Giderler

Ca) Kira,

Cb) Aydınlatma,

Cc) Isıtma,

Cç) Temizlik,

Cd) Kırtasiye,

Ce) Demirbaş,

Cf) Noter, mahkeme giderleri ile diğer resim, ceza ve harçlar,

Cg) Haberleşme,

Cğ) Temsil ve ağırlama giderleri,

Ch) Taşıma ve taşıt giderleri,

Cı) Diğer Giderler.

D- Yatırım Giderleri: Amaca uygun yapılacak olan imalat, inşaat ve gayrimenkul edinme ile kurulu tesislerin işletilmesine ilişkin giderlerdir.

E- DERNEK AMACINA YÖNELİK GİDERLER

Ea) Sosyal yardımlar, burs giderleri,

Eb) Kütüphane, yayın vb. giderler,

Ec) Amaca yönelik diğer giderler

F- DÜŞÜNÜLMEYEN GİDERLER,

MADDE 28- GELİR-GİDER BELGELERİ: Derneğin gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Gelirlerin bankalar aracılığıyla tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont ve hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Giderler ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda olmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlenir. Dernek

tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından demeğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir. Alındı Belgesi, Gider Makbuzu, Ayni Yardım Teslim Belgesi, Ayni Bağış Alındı Belgesi Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatta bahsi geçen usullere göre temin edilir ve kullanılır. Dernek harcamaları yönetim kurulu kararıyla, mutat harcamalar yönetim kurulunca yetki verilenler tarafından yapılır. Derneğin paraları bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bankalardaki işlemler çift imzayla yürütülür. Dernek kasasında bulundurulacak para miktarı ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir. Tespit edilen rakamdan fazla miktardaki para miktarı en geç onbeş gün

içerisinde dernek hesaplarına yatırılması zorunludur. Dernek adına bağış, aidat ve yardım toplayacak kişileri ve toplama süresini yönetim kurulu tespit ederek, yetki belgesi çıkartılır ve ilgili makamlardaki işlemleri yaptırılır. Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek mali sekreterine teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilatı 2005 yılı için 1000 (bin) YTL’yi geçenler, otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek mali sekreterine teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Gelir ve giderlerle ilgili belgeler tanzim tarihinden itibaren beş yıl süre ile muhafaza edilir ve muhafaza süresi bitinceye kadar haleften selefe devredilir. Muhafaza ile ilgili özel kanunların koyduğu hükümler saklıdır. Bağış ve aidatları toplamak amacıyla tahsildar çalıştırılabilir.

BEŞİNCİ KISIM
TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER

MADDE 29-TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER: Dernek, 25772 sayılı Dernekler Yönetmeliğinin 32. maddesinde bahsi geçen defterleri Dernekler Yönetmeliğine ve ilgili diğer mevzuatına uygun olarak tutar.

ALTINCI KISIM
ŞUBELER

MADDE 30- ŞUBELER:

AÇILIŞ ŞEKLİ: Dernek, amacını gerçekleştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla şubeler açar. Şube açma müracaatları Genel Merkeze yapılır. Şube açılacak yerlerdeki kurucuların aynı mahalde ikamet etmeleri gerekir. Şubenin açılışı o bölgede ikamet eden

en az üç dernek üyesinin başvurusu ve genel kurulun kararıyla olur. Genel kurul açılmasına karar verdiği şube ile ilgili işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki verebilir. Şube açmak için başvuruları kabul edilen üyeler geçici yönetim kurulunu oluşturarak ilgili mevzuatın şube açılmasına yönelik hükümlerine göre gerekli işlemleri tamamlayarak şubeyi açarlar.

Açılışı müteakip, geçici yönetim kurulu kendi aralarında yapacakları görev dağılımı ile Şube Başkanı, Şube Sekreteri ve Şube Mali Sekreteri seçerek geçici yönetim kurulunu görev dağılımını yaparlar. Geçici yönetim kurulu altı aylık süre içinde örgütlenmeyi tamamlayarak ilk olağan genel kurulu yapmak zorundadır.

ŞUBELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI: Şubeler, Genel Merkez farklı bir talepte bulunmadıkça yıl sonlarında faaliyet raporlarını, bilançolarını, yıllık beyan formlarını ve

istenecek diğer belge ve dokümanları Genel Merkeze gönderirler. Çalışmalarını dernek tüzüğüne ve ilgili mevzuattaki hükümlere uygun olarak yürütürler. Şube yönetim kurulları, Genel Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

ŞUBELERİN KAPATILMASI: Üye sayısı, gelir ve faaliyet açısından üç yıl üst üste gelişme kaydetmeyen şubeler veya başka haklı bir nedene dayanarak şube, genel kurul kararıyla kapatılabilir. Şubelerin kapatılması halinde tüm mal varlıkları genel merkeze devredilir.

MADDE 31- ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ: Şube Genel Kurulu,

Şubenin en yüksek ve en yetkili karar organıdır. Görevleri şunlardır:

a) Şube organlarını seçmek,

b) Şube bütçesini görüşmek, aynen veya tadilen kabul etmek,

c) Olağan toplantı gündeminde değişiklik yapmak,

ç) Şube yönetim kurulu kararlarına yapılan itirazları sonuçlandırmak,

d) Şube ile ilgili her konuda yönetim kuruluna tavsiye ve tekliflerde bulunmak, talimat vermek,

e) Mevzuatın ve tüzüğün verdiği diğer görevleri yerine getirmek,

f) Genel Merkez genel kurulu delegelerini seçmek,

g) Şube organları faaliyet raporları ve çalışmalarını görüşmek, ibra etmek,

MADDE 32-ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU: Şube yönetim kurulu 1 başkan ve 6 üyeden oluşur ve 5’de yedek üye seçilir. Seçimlerin yapılması ve esasları tüzüğün 16. maddesinde düzenlendiği gibidir.

MADDE 33- ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV DAĞILIMI: Şube Genel Kurulunca seçilen şube yönetim kurulu üyeleri, seçimleri takip eden 7 gün içerisinde dernek merkezinde toplanarak kendi aralarında şube başkanı dışındaki üyelerin görev dağılımını yaparlar. Görev dağılımında öncelikle başkanın görüşleri değerlendirilir.

Şube Yönetim Kurulu:

·         Şube Başkanı,

·         Şube Başkan Yardımcısı,

·         Şube Genel Sekreteri,

·         Şube Mali Sekreteri,

·         Şube Teşkilatlandırma, Basın-Yayın Sekreteri,

·         Şube Eğitim, İstihdam, Rehabilitasyon ve Hukuk İşleri Sekreteri,

·         Şube Sağlık, Spor, Tanıtım, Sosyal Faaliyetler Sekreterinden oluşur.

MADDE 34- ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI: Şube yönetim kurulu, her ay, yönetim kurulu görev dağılımının belirlendiği toplantıda kararlaştıracağı gün ve saatte aksi kararlaştırılmadıkça şube merkezinde olağan olarak toplanır.

Yönetim Kurulu olağanüstü olarak da  başkanın veya üç yönetim kurulu üyesinin istemi ve başkanın çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu asıl üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

Mazeretsiz ve izinsiz olarak bir yılda üst üste iki olağan toplantıya veya bir yılda toplam üç olağan toplantıya katılmayan yöneticilerin  yönetim kurulu üyelikleri kendiliğinden düşer.

MADDE 35- ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ: Şube yönetim kurulu, şubenin en yüksek idari organıdır, şube genel kuruluna ve genel merkez yönetim

kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu derneğin bütün idari işleriyle ilgili kararları alır, uygular ve sonuçlandırır. İdari ve kanuni işler ile gerçek ve tüzel kişilere karşı derneği yönetim kurulu temsil eder veya ettirir. Bu görevi bir veya birkaç kişiye verebilir. Şube yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu kararları dışındaki faaliyetlerinden şahsen sorumludur. Görev ve yetkileri şunlardır:

a) Dernek çalışmalarını tüzüğe, genel kurul kararlarına ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülebilmesi için gerekli kararları almak ve uygulamaları için ilgili kişilere talimat vermek ve denetlemek,

b) Üyelik başvurularını görüşerek karara bağlamak,

c) Amacına uygun taşınır mal almak, satmak, her türlü bağışı kabul etmek ve bağışta bulunmak veya kullanılamayacak durumda olanları kayıttan düşmek veya bu

hususlarda yönetim kurulu üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,

ç) Şube genel kurul gündemini hazırlamak ve toplantıya çağırmak,

d) Körlük problemlerini azaltacak, eğitim ve öğretimlerini kolaylaştıracak, alet, cihaz ve malzemeleri temin etmek veya ettirmek,

e) Derneğin yıllık ve üç yıllık çalışma raporlarını, çalışma programı ve bütçesini, bilançosu ile gelir- gider hesaplarını hazırlayıp genel kurula sunmak,

f) Görmeyenlerin imal ettikleri veya sair suretle meydana getirdikleri eserlerin tanıtılmasında veya pazarlamasında yardımcı olmak,

g) Gerekli gördüğü hususlarda komisyonlar ve danışma kurulları oluşturmak, görevliler ya da danışmanlar atamak veya azletmek,

ğ) Mevzuatın engel olmadığı hallerde tesis, iktisadi işletme vb. kurumları açmak, katılmak, işletmek,

h) Tutulması zorunlu veya yardımcı defter kayıtlarını tutmak ve muhafaza etmek,

ı) Görmeyenler ve problemleri ile ilgili yayınları yapmak, kitap, broşür, ajanda, takvim vb. şeyleri bastırmak veya basmak,

i) Personel istihdam etmek, görevlerine son vermek, hizmet talimatlarını hazırlamak,

j) Dernek çalışmalarıyla ilgili her çeşit harcamaya karar vermek,

k) Dernek yararına konser, kermes, gezi, spor müsabakaları vb. düzenlemek,

l) Mevzuatın ve tüzüğün gerektirdiği diğer görevleri yapmak,

Şube Yönetim Kurulu, yukarıda bahsi geçen görev ve yetkileri direk veya ilgili sekreterliklerine yetki vererek kullanabilir. Yönetim kurulu müzakere ettiği her konuyu tarih ve sıra numarasıyla karar defterine yazar. Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu kararlarını aşan veya bunların dışındaki derneğe zarar veren faaliyetlerden şahsen sorumludurlar.

MADDE 36- ŞUBE YÖNETİM KURULU UYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

ŞUBE BAŞKANI: Şubenin yönetim kuruluna başkanlık eder. Şubeyi, yönetim kurulu adına idari ve kazai mercilerle gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder veya ettirir. Şubenin en üst yöneticisidir. Mali konularda mali sekreter, idari konularda şube sekreteri ile evrakı imzalar. Derneğin bütün işlerinin düzenli, zamanında ve mevzuata uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Dernek parasını üzerinde taşıyamaz, gerektiğinde derneksel amaçlar doğrultusunda üzerinde avans bulundurabilir, sadece üzerinde bulunan avansın hesabını verir.

ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI: Şube başkan yardımcısı, şube başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet eder. Şube başkanının ve şube yönetim kurulunun vereceği diğer görevleri yerine getirir.

ŞUBE GENEL SEKRETERİ: Şube genel sekreteri derneğin bütün idari yazışma ve faaliyetlerini düzenler yönetir, kayıt ve dosyalarını tutar. Derneğin yazı işlerinden, her çeşit evrak ve malzemenin muhafazasından sorumludur.

Gelen evrakı alır, giden evrakı gönderir ve yapılan işlemler hakkında her yönetim kurulu

toplantısında bilgi verir, üyeleri aydınlatır. Her idari yazışmada başkanla birlikte imza atar. Dernek içi hizmetlerle ve üyelerle olan münasebetlere ait yazışmaları, cezalar ve üyelikten çıkarmalar hariç tek imza ile yapabilir. Genel kurul gündeminin taslağını hazırlar ve yönetim kurulu üyelerinin tetkikine sunar, ayrıca diğer sekreterliklerin görevleri dışında kalan bütün işleri yürütür.

ŞUBE MALI SEKRETERİ: Mali sekreter derneğin bütün mali işlerini düzenler ve yürütür. Gelirlerin tahsili, giderlerin yapılması, makbuz ve defter kayıtlarının tutulması, ilgili evrakın muhafazası, mali raporların hazırlanması mali sekreterin görevleri arasındadır. Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda başkan, yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamalar yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. Derneğin paraları

bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaplardan para çekmek, bir yere para göndermek ve mali konularla ilgili yazışmalar başkan ve mali sekreterin müşterek imzası ile yapılır. Mali Sekreter dernek harcamalarında ve mali yazışmalarında yönetim kurulu, genel kurul kararları ile mevzuat hükümlerinin uygulanmasını sağlar. Dernek kasasında derneğin aylık cari giderlerinden fazla para bulunduramaz. Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir. Dernek adına kimlerin bağış toplayabileceğini tespit eder ve yönetim kuruluna sunar. Harcamalara ilişkin bilgileri ilk yönetim kurulu toplantısına sunar. Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilatı 2005 yılı için 1000 (bin) YTL’yi geçenler, otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.

ŞUBE TEŞKILATLANDIRMA, BASIN-YAYIN SEKRETERİ: Dernek amaçlarının gerçekleşmesi için şubenin görev alanına giren il ve bölgede örgütleyici faaliyetlerde bulunur, üye başvurularını inceler, üye kayıt defteri, konuyla ilgili yardımcı defter ve çizelgeleri tutar, şube hazirun cetvelini hazırlar. Konusu ile ilgili diğer faaliyetleri şube içinde yürütür.

ŞUBE EGITİM- KULTUR- ISTIHDAM- REHABİLİTASYON ve HUKUK İŞLERİ SEKRETERİ: Görev alanına giren bütün faaliyetleri şube içinde yürütür.

ŞUBE SAGLIK, SPOR, TANITIM, SOSYAL FAALİYETLER SEKRETERİ: Görev alanına giren bütün faaliyetleri şube içinde yürütür.

MADDE 37- ŞUBE DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ: Denetleme Kurulu, genel kurulca liste usulü ile üç yıllığına seçilen üç asil üç yedek üyeden oluşur. Seçimi takip eden otuz gün içinde kendi aralarında toplanarak bir başkan, bir üye ve bir sekreter seçerler.

MADDE 38- ŞUBE DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ: Denetleme Kurulu;

a) Şubenin bütün hesaplarını, gelir ve giderlerini, bunlarla ilgili makbuz, evrak vs. lüzumlu belgeleri,

b) Harcamaların yönetim kurulu kararı ile mevzuata uygunluk derecesini,

c) Demirbaş eşyanın ve malzemenin durumu, envanter kayıtlarını,

ç) Bankalardaki ve kasadaki paraları,

d) Derneğin tutmak zorunda olduğu defter, dosya ve evrakları en az yılda bir denetler. Tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesi için raporunu dönem içinde şube ve genel merkez yönetim kuruluna dönem sonlarında şube genel kuruluna sunar. Denetleme raporlarının bir nüshasını denetleme raporları adlı dosyada muhafaza eder. Yönetim kurulu ve diğer kurullar ile bütün personel denetleme kurulunun yaptığı araştırmalara yardım etmek, gerekli belgeleri temin etmekle yükümlüdür. Şube

denetleme kurulu gerekli gördüğü zamanlarda mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde şube yönetim kurulundan, şube genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağırmasını talep edebilir.

MADDE 39- ŞUBELERLE İLGİLİ AYRINTILI BULUNMAYAN HÜKÜMLER: Tüzükte, şubelerle ilgili ayrı olarak düzenlenmiş ve ayrıntılarına değinilmemiş konularda tüzüğün genel hükümleri, atıfta bulunulmuş bölümleri, Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği, ilgili diğer kanunlar ve mevzuatla düzenlenmiş hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ KISIM
TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ

MADDE 40- TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ:

GENEL KURUL KARARI İLE FESİH: Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin (2/3’ünün) toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde tüzük ve ilgili mevzuatın hükümlerine göre ikinci toplantı yapılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının toplantıya katılan üyelerin 2/3’ ünün oyu ile alınması zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

MAHKEME KARARI İLE FESİH:

a) Yetkili mercilerce yapılan uyarıya rağmen derneğin evrakları üzerinde belirtilen kanuni aykırılık veya noksanlıklar bir ay içerisinde giderilmediğinde,

b) Dernek, olağan genel kurul toplantısı belli süre içerisinde yapılmaz veya kanunen teşkili zorunlu organlar oluşturulmaz ve mahalli en büyük mülki amirinin yazılı ihtarına rağmen bu zorunluluk üç ay içerisinde yerine getirilmediğinde,

c) Mülki Amirin yazılı ihtarı ve Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine Sulh Hukuk Mahkemesi Kararı ile fesih edilir.

KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMA (İNFİSAH): Dernek kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği, acze düştüğü, yönetim kurulunun oluşturulmasına imkan kalmadığı veya üst üste iki olağan genel kurul toplantısının yapılamaması hallerinde kendiliğinden dağılmış (infisah etmiş) sayılır. Her ilgili, sulh hakiminden derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilir

TASFİYE: Tüzel kişiliğin sona ermesi (fesih) yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Fesih kararı ile birlikte, derneğin mal varlığını tasfiye şekli, genel kurulun kararına bırakılır. Tasfiye ve intikal, mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

SEKİZİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 41- YÖNETMELİKLER: Tüzükte düzenlenen konuların ayrıntılarını ve uygulama biçimlerini tespit etmek veya en az bir yıllık süre için uygulanacak yeni program ve çalışma biçimlerine ilişkin yönetmelikler genel merkez yönetim kurulunca düzenlenir.

MADDE 42- GAYRİMENKUL EDİNME: Dernek ve bağlı birimlerince elde edilen veya kullanılan  gayrimenkullerin  tamamı Genel  Merkez  adına  tescil edilir.   Şubelerin kullanımındaki  gayrimenkullerin satışı esnasında ilgili şubenin görüşü alınır. Gayrimenkullerle ilgili tapu tescil işlemleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 MADDE 43- KURULUŞLAR: Dernekler Kanunu ve Özel Kanunların koyduğu hükümlere uyulması kaydıyla, dernek amaçları doğrultusunda yurt, pansiyon, stüdyo, matbaa, kütüphane, lokal, kamp, misafirhane, yardımlaşma sandığı, vakıf, iktisadi işletme, şirket, eğitim merkezi, laboratuar, rehabilitasyon merkezi, sosyo-kültürel tesisler vb. lerini kurup, devralıp, ortak alıp, ortak olunup işletebilir.

MADDE 44- AÇIKLAMA İSTEĞİ: Şubeler yeterli açıklama bulunmayan hususlarda dernek genel merkezinden görüş isteyebilir. Dernek yönetim kurulu böyle bir ihtiyaç duyarsa konuyu ilgili mercilere sorar. Alacağı cevaba göre gerekeni yapar. Soruya üç ay içerisinde cevap verilmezse soran, o konuyu kendisi, Tüzüğe, Dernekler Kanunu ve mevzuata uygun olarak açıklığa kavuşturur ve uygular.

MADDE 45- ÇEŞİTLİ KOLLAR: Dernek amaçları doğrultusunda yönetim kurulu, çeşitli kollar kurabilir. Kurulacak kolların yetki, çalışma şekli ve şartlarını tüzük çerçevesinde yönetim kurulu tayin ve tespit eder.

MADDE 46- İDARİ ve YARDIMCI PERSONEL İSTİHDAM ETME:     Dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararıyla göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez. Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından tespit olunur. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için yönetim kurulu kararıyla idari ve yardımcı personel istihdam edebilir. Personel alımında dernek üyesi olup olmama şartı aranmaz. Dernek şubeleri de aynı hükümlere tabidir.

MADDE 47- TÜZÜKTE BULUNMAYAN HÜKÜMLER: Tüzükte bulunmayan hususlar için Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği, ilgili diğer kanunlar ve mevzuatlarla düzenlenmiş hükümler uygulanır.

MADDE 48- AİDAT MİKTARLARI: Dernek üyeliği için belirlenen aidat miktarları giriş aidatı 5 (Beş)TL, yıllık aidat miktarı 5 (Beş) TL’dir.

MADDE 49- TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ: Olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak koşulu ile tüzük değiştirilebilir. Tüzük değişikliği için birinci toplantıda üyelerin 2/3 ‘ünün hazır bulunması şarttır. Bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda Yönetim ve Denetim Kurulları üye sayısı toplamının iki katı kadar üyenin bulunması zorunludur. Derneğin tüzüğü toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün oyu ile değiştirilebilir.

MADDE 50- PLATFORMLAR: Dernek, amaçları ile ilgili bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platform oluşturabilir, oluşturulanlara katılabilir. Platformların oluşumu, katılım, temsil vb. konularda Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 51- BORÇLANMA: Yönetim kurulu, dernek amaçlarını gerçekleştirmek, ödemeleri yapabilmek amacıyla giderlerin finansmanı için gerektiğinde borçlanabilir. Dönem içerisinde yapılacak borçlanmadan bir sonraki döneme kalacak borç miktarı 18 yaşından büyükler için uygulanan brüt asgari ücretin Genel Merkez için yüz katından, Şubeler için on katından fazla olamaz. Bunu aşan borç miktarı için yönetim kurulu üyeleri müteselsil olarak şahsen sorumludurlar. Yatırım amacıyla düşük faizle alınan krediler için bu miktarların üzerinde Genel Merkez yönetim kurulu kararıyla borçlanılabilir. Şubeler borçlanma işlemi yapmadan önce Genel Merkezden yazılı izin almak zorundadır.

MADDE 52- İÇ DENETİM: Derneğin iç denetimi denetleme kurulu tarafından yapılır. Şubeler, temsilcilikler, kuruluşlar, tesisler, işletmeler, sandık vb. kuruluşların denetimi genel merkez yönetim kurulunun görevlendireceği yönetici ve kişiler aracılığıyla da her zaman yapılabilir.

MADDE 53- TEMSİLCİLİK: Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler açılabilir. Temsilciliklerin açılması, işleyişi, kapatılması vb. hususlarda konuyla ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 54- ULUSLAR ARASI ÇALIŞMALAR: Benzer amaç gösteren uluslararası kuruluşlara ve platformlara üye olunabilir, ortak projeler gerçekleştirilebilir. Uluslararası çalışmalar, Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatta bahsi geçen kurallara uygun olarak Genel Merkez tarafından yürütülür.

MADDE 55- ONURSAL BAŞKANLIK: Derneğe ve özürlülere yaptığı destek, katkı ve yardımlardan dolayı onursal başkanlar seçilebilir. Genel Merkez Onursal Başkanlığı payesi yönetim kurulunun önerisi, genel kurulun kararıyla, şubelerin Onursal Başkanlığı payesi şube yönetim kurulunun önerisi, şube genel kurulunun kararı, Genel Merkez yönetim kurulunun onayıyla verilir. Onursal Başkanlar, dernek faaliyetlerine ve yönetim kurulu toplantılarına katılabilir, öneri sunabilir, ancak oy kullanamazlar.

MADDE 56- YURT DIŞINDA ŞUBE VE TEMSILCİLİK AÇMA: Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için yurtdışında şubeler ve temsilcilikler açabilir. Yurt dışı şube ve temsilciliklerle ilgili tüzüğün ilgili bölümlerinde düzenlenmiş hükümler, Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 57- YARDIM VE İŞBİRLİĞİ: Dernek, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir. 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni veya nakdi katkı sağlayabilirler.

MADDE  58 – AİDAT MİKTARLARI:

Dernek üyeliği için belirlenen aidat miktarları giriş aidatı 5TL (Beş) TL, yıllık aidat miktarı 5TL (Beş) TL’dir.

GEÇİCİ MADDELER:

MADDE 1- Bu tüzüğün İlgili Makamca değiştirilmesi istenen hükümlerini değiştirmeye Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE 2- İş bu tüzük 58 asıl, 2 geçici maddeden ibaret olup, 25-10-2014 tarihli Görmeyenleri Koruma Derneği Genel Kurulunda kabul edilerek, kabulü ile yürürlüğe girmiştir.

Haldun KIRKIK  ———- Hakan DOĞANAY

 

Namık Kemal ÇETİNER ——— Adem Erkan GÖKÇE

 

 

Abdulkadir ERTÜRK  ———- Nilgün Beşire YILDIRIM

 


Ahmet KAHRAMAN

Yorum Yap veya Soru Sor

Yorum yapmak veya soru sormak için tıklayınız